Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

nastygirl
15:54

April 15 2017

nastygirl
13:00
nastygirl
12:59
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMagoryan Magoryan
12:58
nastygirl
12:58
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
nastygirl
12:57
3425 d796 500
Łyso Ci teraz?
Reposted frompankamien pankamien viakomplikacja komplikacja
nastygirl
12:56
8039 4778
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
nastygirl
12:54
0845 1cd8
Reposted fromRamme Ramme viamujerloca mujerloca
12:53
6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viamujerloca mujerloca
nastygirl
12:51
9665 886f 500
Reposted fromkjuik kjuik viavstane vstane
nastygirl
12:50
2009 fd84
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viavstane vstane
nastygirl
12:50
8214 5256
Reposted fromlistlessness listlessness viacannellle cannellle

April 11 2017

nastygirl
20:50
nastygirl
20:50
7267 fdec 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaMagoryan Magoryan
nastygirl
20:49
Reposted frombluuu bluuu viamujerloca mujerloca
nastygirl
07:47
7748 e040 500
Reposted fromtfu tfu viabutterfly-effect butterfly-effect

March 26 2017

nastygirl
01:12
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viaandziaa andziaa
nastygirl
01:12
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viaandziaa andziaa

March 23 2017

nastygirl
15:56
7657 57b3 500
nastygirl
15:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl